Comodo SSL

תכנית הפיצויים הלאומית של ארה"ב לנפגעי חיסונים (NVICP)

 • הדפסה

 

באוקטובר 1988, על בסיס החוק הלאומי לפגיעה מחיסוני ילדים בארה"ב, החלה תכנית הפיצויים הלאומית של ארה"ב לנפגעי חיסונים. בית המשפט לתלונות פדראליות בארה"ב פוסק זכאות לתשלום פיצויים על פי חוק זה. בתכנית זו יש תפקיד לשלוש רשויות ממשלתיות בארה"ב:

 • מחלקת הבריאות והשירותים לאדם (HHS)
 • מחלקת המשפטים (DOJ)
 • בית המשפט לתביעות פדראליות

התנאים בהם זכאי נפגע חיסון להגיש תביעה לפיצויים הם:

 1. תוצאת הפגיעה נמשכה לפחות שישה חודשים לאחר מתן החיסון; או
 2. תוצאת הפגיעה הצריכה אשפוז וגם ניתוח; או
 3. הפגיעה הסתיימה במוות

על מנת לזכות בפיצויים (עד $250,000 בגין סבל + הוצאות רפואיות + הוצאות משפטיות + הפסד הכנסה במקרה פגיעה; או $250,000 + הוצאות משפטיות במקרה מוות) יש להוכיח:

 • הנפגע קיבל חיסון הנכלל בתכנית הפיצויים; וגם
 • הסימפטום הראשון לאחר החיסון הופיע בתוך פרק זמן המוגדר בטבלה ממועד החיסון; או
 • החיסון גרם לפגיעה; או
 • החיסון החמיר מחלה קיימת באופן משמעותי

בנוסף, על בית המשפט לקבוע כי הפגיעה או המוות לא נגרמו כתוצאה מגורם אחר.

עד היום שולמו כארבעה מיליארד דולר פיצויים לאלפי נפגעי חיסונים על בסיס חוק זה.