Comodo SSL

מדינות עם תכנית חיסונים גדולה יותר רושמות תמותת תינוקות גבוהה יותר

מחקר המשווה בין מספר מנות החיסון עד גיל שנה לבין שיעור תמותת ילדים ב 30 מדינות מראה מיתאם משמעותי: ככל שתכנית החיסונים כוללת יותר מנות חיסון, כך עולה שיעור תמותת הילדים1.

המחקר, אשר פורסם בשנת 2011, בדק את תכניות החיסונים המומלצות בשלושים מדינות וכן את דירוג מדד תמותת התינוקות (מקרי מוות לכל 1,000 לידות חי) בשנת .2009

ממצאי המחקר המוצגים בתרשימים הבאים מראים מגמה של מיתאם בין מספר מנות החיסון לבין שיעור תמותת התינוקות (מקדם מיתאם 0.7).

מספר מנות חיסון בתכנית החיסונים ושיעורי תמותת תינוקות בשלושים מדינות

תרשים 1: שיעור תמותת תינוקות ומספר מנות חיסון עד גיל שנה בשלושים מדינות בשנת 2009

בתרשים 2 המדינות קובצו לחמש קבוצות לפי מספר מנות החיסון עד גיל שנה בתכנית החיסונים המומלצת בהן. גם בין ממוצע מנות החיסון בקבוצות אלה לבין שיעור תמותת התינוקות נמצא מיתאם משמעותי.

ממוצע מספר מות חיסון בתכנית החיסונים וממוצע שיעורי תמותת תינוקות

תרשים 2: ממוצע שיעור תמותת התינוקות וממוצע מספר מנות החיסון (בחמש קבוצות)

החוקרים מצביעים על תפקיד התזונה, ההיגיינה ונגישות לשירותי רפואה מתקדמים כגורמים חשובים בהפחתת תמותת תינוקות, כפי שניכר במדינות מתפתחות. אולם כאשר הבטחת תנאים בסיסיים אלו מגיעה לרמה מספקת (במדינות מפותחות), נראה שיש קשר בין מספר החיסונים לבין שיעור תמותת התינוקות, מה שמעלה את השאלה: האם חלק ממקרי תמותת התינוקות נגרמים כתוצאה מיתר חיסונים? בניסיונם לנתח שאלה זו, מצביעים החוקרים על הקשר האפשרי של החיסונים לתסמונת מוות בעריסה.

 


 

1. Hum Exp Toxicol May 4, 2011 0960327111407644