Comodo SSL

מערכת דיווחי תופעות לוואי מחיסונים בארה"ב: VAERS

המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב (CDC), מפעיל מערכת ממוחשבת המאפשרת דיווחי תופעות לוואי של תרופות בכלל וחיסונים בפרט: Vaccine Adverse Effect Reporting System (VAERS). אנו נתייחס אך ורק למערכת הדיווחים על תופעות הלוואי של חיסונים.

מערכת דיווח זו הינה מערכת פתוחה לדיווחים מהציבור הרחב כמו גם גורמים מקצועיים, ולכן איננה יכולה לשמש כמקור לדיווחים מדוייקים ומהימנים בהכרח, אך משמשת כבסיס מידע למחקרים רבים המעריכים את תופעות הלוואי מהחיסונים. כמו כן, יש לציין שדויד קסלר, בהיותו ראש מינהל התרופות והמזון בארה"ב (FDA) אמר ששיעור הדיווחים המגיעים למערכת זו מוערכים בכ 1% עד 10% בלבד משיעורם באוכלוסיה1. לפיכך, כל המספרים המדווחים כאן ממערכת זו עשויים להיות גבוהים הרבה יותר בפועל.


את המערכת ניתן לתשאל בחתכים שונים באמצעות אתר האינטרנט CDC WONDER. בתוצאות המערכת יש להבדיל בין מספר הנפגעים לבין מספר הארועים. נפגע אחד יכול להיות מדווח על יותר מארוע אחד (אם, למשל, גם דיווח על חום וגם דיווח על התכווצויות – שני ארועים עבור נפגע אחד). להלן נתונים נבחרים ממערכת זו, נכון לנובמבר 2010, בהתייחס לדיווחים ראשיים מכל סוגי החיסונים:

שנת דיווח מספר ארועים מדווחים אחוז (מתוך 314,776 נפגעים)
2010 18,972 6.03%
2009 32,820 10.43%
2008 29,895 9.50%
2007 28,435 9.03%
2006 17,422 5.53%
2005 15,719 4.99%
2004 15,414 4.90%
סה"כ 158,677
קטגורית הארוע המדווח מספר ארועים מדווחים אחוז (מתוך 314,776 נפגעים)
מוות 3,299 1.05%
מסכן חיים 5,461 1.73%
נכות צמיתה 5,910 1.88%
אשפוזים 22,316 7.09%
- אשפוזים ממושכים 1,786 0.57%
פניה לחדר מיון 126,108 40.06%
לא חמור 284,144 90.27%
סה"כ 449,024 142.65%
 

בהיעדר מערכת דומה לדיווח על נפגעי חיסונים בישראל, ניעזר בנתונים מארה"ב להערכת שיעור הנפגעים בארץ.

מספר לידות-החי השנתי בארה"ב עומד על כ 4,151,477 (ממוצע שנתי על פני ארבע השנים 2003-2006)2. מספר לידות-החי השנתי בישראל עומד על כ 150,506 (ממוצע שנתי על פני ארבע השנים 2003-2006)3. מכאן עולה שמספר לידות-החי בישראל עומד על כ 3.63% ממספר לידות-החי בארה"ב.

לאור העובדה שתכניות החיסונים בישראל ובארה"ב התפתחו פחות או יותר באותו האופן, מבחינת כמות, היקף וגילאי החיסונים הניתנים, בוודאי בשבע השנים האחרונות המדווחות כאן, ניתן להעריך את המספר המצופה של תופעות הלוואי ודרגת חומרתם בישראל ביחס של 3.63% לעומת מספרם ודרגת חומרתם בארה"ב. לפי מפתח זה, מספר הנפגעים וארועי תופעות לוואי לפי דרגת חומרה שכנראה התרחשו בישראל בשבע השנים האחרונות, נראה כך:

 

קטגורית הארוע המדווח מספר ארועים מוערך אחוז (מתוך 11,412 נפגעים)
מוות 120 1.05%
מסכן חיים 198 1.73%
נכות צמיתה 214 1.88%
אשפוזים 809 7.09%
(מתוכם) אשפוזים ממושכים 65 0.57%
פניה לחדר מיון 4,572 40.06%
לא חמור 10,301 90.27%
סה"כ 16,279 142.65%

החשבון הנ"ל מצביע על שיעור מוערך של נפגעי חיסונים בישראל של כ 1.08% מבין כל לידות-החי באוכלוסיה ועל שיעור צפוי של ארועים בישראל של כ 1.5%, מהם כ 3.3% ארועי נכות צמיתה, ארועים מסכני חיים או מוות.

היכן הדיווחים על כל אותם נפגעי חיסונים בישראל? נפגעים בישראל אינם זוכים לפיצוי מהמדינה בגין פגיעת החיסון ואף זוכים ליחס של הכחשה ודחיה ע"י מערכת הבריאות.

 


[1] Kessler, David, JAMA – June 2, 1993, Vol.269, No.21 p.2785
[2] CDC, using the CDC WONDER online query system
[3] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה