Comodo SSL

מאמרים

עדכון בג"צ קיצבאות הילדים

משרד הבריאות מתכוון ליישם את התיקון לחוק המקצץ בקיצבאות הילדים למשפחות בהן ילד שאינו מחוסן לפי תכנית הנקבעת ע"י משרד הבריאות.

התראות להורים שאינם מחסנים מתוכננות להישלח כבר בחודשים הקרובים, כך עולה מפרסומים בתקשורת ותכתובות בין פרקליטות המדינה לבין העמותה למתן מידע על חיסונים בשבועות האחרונים.

צעד זה נעשה בטרם הכריע בית המשפט העליון בסוגיה לאחר שמספר גופים, בהם העמותה למתן מידע על חיסונים, הגישו עתירות נגד חוק זה ולמרות שבית המשפט נתן למדינה צו על תנאי זה מכבר, המאותת למדינה שדעתו אינה נוחה מחוק זה. לאור החלטה זו של משרד הבריאות, העמותה למתן מידע על חיסונים פונה לבית המשפט בדרישה נוספת למתן צו ביניים אשר יורה למדינה להמתין עם יישום החוק עד למתן הכרעה סופית ע"י ביהמ"ש.