Comodo SSL

מאמרים

יבוטל התיקון לחוק הפוגע בקצבאות הילדים שאינם מחוסנים

הקץ לקיצוץ הקיצבאות לילדים שאינם מתחסנים לפי התכנית המומלצת? עם הגשת התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014 ע"י שר האוצר, יאיר לפיד, בוטלו סעיפי הקיצוץ המותנים בהתחסנות, בד בבד עם הפחתה גורפת של קיצבאות הילדים לכל הילדים.

עם אישור הצעת התכנית הכלכלית בכנסת, יבוטל למעשה התיקון לחוק שביקש לפגוע בקצבאות הילדים שאינם מחוסנים. קראו את הבקשה הדחופה למתן צו ביניים של העמותה מהחודש שעבר ואת תשובת המדינה: החוק שונה, העתירה מתייתרת"