Comodo SSL

מאמרים

קיצוץ קיצבאות הילדים: פסק דין

פסק דין של בית המשפט העליון בעתירת העמותה נגד התיקון לחוק הקובע קיצוץ קצבאות הילדים למשפחות בהן ילד שלא מחוסן: נדחתה העתירה, יחד עם עתירותיהן הנוספות של המועצה לשלום הילד וארגון עדאללה.

נקודת המוצא של בית המשפט היתה כי החיסונים יעילים ובטוחים, למעט תופעת לוואי של חום, וכי הם מקדמים הגנה על הפרט ועל כלל האוכלוסיה, בשל "חסינות העדר". הנחות אלה שימשו את כב' השופטות ארבל, ברק-ארז וחיות, בנימוקיהן מדוע אין התיקון לחוק הנ"ל עומד בסתירה לזכויות חוקתיות באופן שמצדיק התערבות בית המשפט במעשה המחוקק. למרבה הצער, בחר בית המשפט להתעלם כליל מהפרק המקצועי בעתירה של העמותה ובו סתירות מתועדות בספרות המדעית לנקודת המוצא הנ"ל וקיבל כלשונן את טענות המדינה בדבר יעילות ובטיחות החיסונים וחשיבותן בהגנה על הפרט ועל האוכלוסיה בכלל.

למרות דחיית העתירות, נראה כי התיקון לחוק הנ"ל לא ייושם, הואיל והתכנית הכלכלית לשנים 2013-2014 אותה הגיש שר האוצר יאיר לפיד לאישור הכנסת ביטלה את התיקון לחוק זה, במסגרת הפחתת קיצבאות הילדים לכלל האוכלוסיה (אשר תעמודנה על 150 ש"ח לילד).

מסמכי העתירה, לרבות פסק הדין