Comodo SSL

חיסונים בצה"ל

 • אילו חיסונים נותנים לחיילים עם גיוסם לצה"ל?

  כל החיילים מחוסנים בשרשרת החיול כנגד טטנוס (חיסון דחף) וכן חיסון ארבע-ולנטי כנגד ארבעה זני מנינגוקוק (mencevax), כאשר חיילים ביחידות שדה או תפקידי רפואה מקבלים חיסונים נוספים על סמך תפקידם ושיבוצם.

  מידע נוסף על חיסונים בצה"ל

 • מה עלי לעשות אם ברצוני שלא לקבל את החיסונים עם גיוסי?

  בהיותו כפוף לחוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996, צה"ל אינו מחייב פעולה רפואית שאינה מצילת חיים. אשר על כן, הצבא אינו מפעיל סנקציה כנגד חיילים המבקשים שלא להתחסן. חייל המבקש שלא להתחסן מופנה לתא חריגים, מגיע לרופא שמסביר לו את חשיבות קבלת החיסונים ומנסה להבין מהחייל מהי הסיבה לסירובו.

  בשלב הבא מגיע החייל למדור אפידמיולוגיה ושם מקבל יעוץ והסברים ממתמחה או ממומחה בבריאות הציבור.

  בשלב הבא יתבקש החייל לחתום על טופס סירוב ומשם ימשיך בשרשרת החיול הרגילה. חייל שויתר על החיסונים יקבל הנחיה לציין בפני כל איש סגל, בעת פציעה או חום, שאיננו מחוסן.

  בנוסף, יצוין בתיקו האישי של החייל כי סירב להתחסן, רישום בעל משמעות פרמקולגלית בלבד. חייל שהתחרט יכול בכל עת לפנות למרפאה ביחידתו לקבלת החיסונים.

  הורדת טופס ויתור על חיסונים בצה"ל

 • האם סירוב לקבל את החיסונים בצה"ל עשוי לפגוע בעתידי הצבאי?

  כאמור, לרישום בחירתו של החייל שלא להתחסן משמעות פרמקולגלית בלבד ואיננה אמורה להשפיע על עתידו בצה"ל, למעט אם מיועד לתפקידים מסוימים.