Comodo SSL

ניהול סיכונים בגן הילדים

יעל ויובל בגן הילדים

יעל ויובל מבלים בגן הילדים יחדיו. יעל מחוסנת לפי התכנית המומלצת. יובל לא מחוסן בכלל, או מחוסן לפי תכנית שונה מזו המומלצת. ההורים של יעל חוששים מיובל וההורים של יובל חוששים מיעל. עד כמה החשש מוצדק?

כפי שניתן לראות בתרשים ניהול הסיכונים בגן הילדים, ההחלטה של הוריו של כל ילד חושפת אותו לסיכונים, אישיים ו "עדריים". עד כמה הסיכונים האלו משמעותיים?

 

חסינות העדר בגן הילדים

 

גם יעל וגם יובל חשופים מדי יום לסכנות רבות מאד בשיעור גבוה הרבה יותר, ולמרות זאת, הסיכונים המזעריים הנ"ל מדירים שינה מעיניהם של הוריהם באופן לא סביר. אפשר כבר לכבות את האור וללכת לישון בשקט?

האימונולוגית ד"ר טטיאנה אובוקאניץ סוקרת בהרחבה את תיאוריית חסינות העדר.