Comodo SSL

מה חושבים רופאי הילדים על הורים הבוחרים שלא לחסן את ילדיהם לפי התכנית המומלצת?

במחקר ישראלי משנת 2013 אשר בדק את תחושותיהם והמלצותיהם של רופאי ילדים כלפי הורים הבוחרים שלא לחסן את ילדיהם, עלו הממצאים הבאים1:

  • 92% מהרופאים סברו שחיסונים משרתים את טובת הילדים
  • 70% מהרופאים הביעו תחושות שליליות כלפי הורים המסרבים לחסן
  • 37% מהרופאים סברו שיש להשאיר את הבחירה בידהם של ההורים (29% התנגדו)
  • 37% מהרופאים סברו שיש לחייב חיסונים (36% התנגדו)
  • 2% מהרופאים אמרו שיתנגדו לטפל בילד שאינו מחוסן

מסקנת החוקרים מצביעה על הקונפליקט בין שני ערכים בו נתונים הרופאים: חשיבות החיסונים מחד, וחופש הבחירה של ההורים מאידך. הגישה המועדפת: שכנוע עדין את ההורים בחשיבות החיסונים, ייתכן שבעזרת מומחי תקשורת.
במהלך המחקר התבקשו הרופאים להביע את הסכמתם או התנגדותם למקבצי היגדים בשני תחומים: הגישה הכללית שלהם כלפי הורים הבוחרים שלא לחסן ואיך לדעתם יש לנהוג עם הורים הבוחרים שלא לחסן. להלן פירוט עמדות הרופאים בשאלות אלה.

הגישה הכללית של רופאי הילדים כלפי הורים הבוחרים שלא לחסן

עמדת הרופאים כלפי...ממוצע*% הרופאים
המתנגדים
% הרופאים
התומכים
חשיבות החיסונים
יש לתת את כל החיסונים לטובת התינוק 4.57±0.72 2.1 92.2
יש לתת את כל החיסונים לטובת הקהילה 4.47±0.75 3.2 90.9
הורים שאינם מחסנים מנצלים את חסינות הקהילה 4.30±0.85 4.8 84.5
הורים שאינם מחסנים נוהגים בחוסר אחריות כלפי הקהילה 4.26±0.88 5.4 82.6
הורים שאינם מחסנים נוהגים בחוסר אחריות כלפי ילדיהם 4.14±0.93 5.9 76.8
הצדקת הבחירה שלא לחסן
מרבית הסיבות שלא לחסן מבוססות על ממצאים מדעיים 1.97±0.81 78.2 3.5
הטענות לפיהם החיסונים מיותרים בחודשיים הראשונים לאור ההגנה הנרכשת מהאם – לגיטימיות 1.66±0.77 88.1 2.4
עומס על המערכת החיסונית הינו מסוכן 1.67±0.74 88.2 2.2
הגורמים לבחירה שלא לחסן
הסיבות שלא לחסן מבוססות על אמונות תפלות של ההורים 3.44±1.06 16.7 47.7
הסיבות שלא לחסן מבוססות על רצון ההורים להיות אופנתיים 3.05±0.96 28.2 32.3
הזכות לבחור שלא לחסן
להורים הזכות לבחור שלא לחסן את ילדיהם 3.06±1.06 28.9 36.9
אני מכבד את בחירת ההורים שלא לחסן את ילדיהם 2.83±1.04 38.1 26.8
התחושות כלפי הורים הבוחרים שלא לחסן
יש בי תחושות שליליות 3.85±0.95 9.4 70.7
יש בי כעס 3.33±1.10 23.9 47.5
יש בי בוז / זלזול 2.49±1.09 58.8 19.8
השפעת הבחירה שלא לחסן על מתן טיפול רפואי
אשמח באם הורים שאינם מחסנים לא יגיעו למרפאה שלי 2.39±1.22 60.9 20.2
סירוב ההורים לחסן עשוי להשפיע על איכות הטיפול אותו אתן 2.02±1.15 73.7 14.5
אסרב לטפל בפעוטות להורים שאינם מחסנים אותם 1.49±0.69 93.8 1.8
חיוב חיסונים באופן רשמי
צריכה להיות שיטה להכריח הורים לחסן את ילדיהם 3.05±1.20 35.8 36.8
יש להגביל ילדים שאינם מחוסנים בנוכחות במוסדות חינוך 2.86±1.35 43.7 33.0

 

איך יש לנהוג עם הורים הבוחרים שלא לחסן את ילדיהם

פעולה אותה יש לנקוטבהתיחס
לחיסון**
ממוצע*% הרופאים
המתנגדים
% הרופאים
התומכים
אנסה לשכנע את ההורים בנחת HBV 4.16±0.87 5.9 85.2
V5-MMR 4.35±0.67 1.4 90.0
אסביר להורים שהם נושאים באחריות להשלכות ובכך אסיר כל אשמה מעלי HBV 2.96±1.15 39.7 30.8
V5-MMR 3.03±1.15 37.8 33.4
אוותר להורים על החלטתם שלא לחסן בשלב זה HBV 2.33±1.03 65.8 16.2
V5-MMR 1.40±0.57 97.5 0.8
אכבד את בחירתם של ההורים ולא אתנגד לה HBV 2.30±0.91 64.7 10.5
V5-MMR 1.67±0.66 93.2 1.3
אשתמש בכח העומד לרשותי באופן רשמי להכריח אותם לחסן HBV 2.20±0.95 72.6 10.9
V5-MMR 2.40±1.03 64.9 15.2

* התשובות דורגו לפי סולם ליקרט: 1 = "לא מסכים בכלל"; 2 = "לא מסכים"; 3 = "מסכים באופן חלקי"; 4 = "מסכים"; 5 = "מסכים מאד". ממוצע התשובות מציג את סטיית התקן, % המתנגדים (תשובות 1, 2) ו % המסכימים (תשובות 4, 5). תשובה 3 ("מסכים באופן חלקי") נכללה בחישוב הממוצע אך לא בחישוב % המתנגדים / מסכימים.

** חיסון HBV – דלקת כבד נגיפית מסוג B (צהבת B); חיסון V5 – מחומש: דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-המופילוס אינפלואנזה B; חיסון MMR – חזרת-חצבת-אדמת.

_____________________________

1. Maayan-Metzger, A., Kedem-Friedrich, P., Ben-Namer-Basseches, M. and Kuint, J. (2013), Parents who refuse to vaccinate their infants: paediatricians' feelings and treatment intentions. Acta Paediatrica. doi: 10.1111/apa.12397