Comodo SSL

עתירה לבג"צ נגד התניית קיצבאות ילדים בחיסונים

  • השנה היה אמור להיכנס לתוקפו חוק לפיו קיצבאות הילדים המשולמות ע"י המוסד לביטוח לאומי למשפחות שבחרו לחסן את ילדם שלא לפי תכנית החיסונים המומלצת ע "י משרד הבריאות – יקוצצו
  • שיעור הקיצוץ ינוע בין מאה לשלוש מאות ש"ח בכל חודש, בהתאם למספר הילדים במשפחה
  • תכנית החיסונים בישראל היא מהמחמירות בעולם (33 מנות עד גיל שנה). התכנית המומלצת במרבית מדינות אירופה ויפן קטנה כדי מחצית מהתכנית המומלצת בישראל
  • החוק לא עבר את הליך החקיקה הדמוקרטי המקובל ולכן לא זכה לדיון ציבורי נאות. תחת זאת, הוא הוכנס לחוק ההסדרים, 2009, לאחר פניה של מנכ"ל משרד הבריאות למשרד האוצר
  • החוק מאפשר למשרד הבריאות לקבוע, היום ובעתיד, למי תקוצץ קיצבת הילדים בהתאם לתכנית החיסונים המשתנה, הכוללת חיסונים למחלות קשות וקלות כאחת, מתוך שיקולים כלכליים ולוגיסטיים ולא רק משיקולים רפואיים
  • נפגעי החיסונים בישראל לא זוכים לסעד רפואי או משפטי ע"י משרד הבריאות או קופות החולים ונותרים לבדם עם הנטל הנפשי והכלכלי ועם תחושת דחיה ובגידה של מערכת שבה נתנו אמונם
  • במאי 2013, עם הגשת התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014 ע"י שר האוצר, יאיר לפיד, בוטלו סעיפי הקיצוץ המותנים בהתחסנות, בד בבד עם הפחתה גורפת של קיצבאות הילדים לכל הילדים
  • ביוני 2013 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון ובו נדחתה העתירה, יחד עם עתירותיהן הנוספות של המועצה לשלום הילד וארגון עדאללה

 

העמותה, יחד עם חמש משפחות נוספות, הגישה עתירה לבג"צ כנגד התיקון לחוק הביטוח הלאומי להפחתת קצבאות הילדים באמצעות עו"ד אורנית נווה.

ביוני 2013 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון ובו נדחתה העתירה, יחד עם עתירותיהן הנוספות של המועצה לשלום הילד וארגון עדאללה. נקודת המוצא של בית המשפט היתה כי החיסונים יעילים ובטוחים, למעט תופעת לוואי של חום, וכי הם מקדמים הגנה על הפרט ועל כלל האוכלוסיה, בשל "חסינות העדר". הנחות אלה שימשו את כב' השופטות ארבל, ברק-ארז וחיות, בנימוקיהן מדוע אין התיקון לחוק הנ"ל עומד בסתירה לזכויות חוקתיות באופן שמצדיק התערבות בית המשפט במעשה המחוקק. למרבה הצער, בחר בית המשפט להתעלם כליל מהפרק המקצועי בעתירה של העמותה ובו סתירות מתועדות בספרות המדעית לנקודת המוצא הנ"ל וקיבל כלשונן את טענות המדינה בדבר יעילות ובטיחות החיסונים וחשיבותן בהגנה על הפרט ועל האוכלוסיה בכלל.

למרות דחיית העתירות נראה כי התיקון לחוק הנ"ל לא ייושם, הואיל והתכנית הכלכלית לשנים 2013-2014 אותה הגיש שר האוצר יאיר לפיד לאישור הכנסת ביטלה את התיקון לחוק זה, במסגרת הפחתת קיצבאות הילדים לכלל האוכלוסייה (אשר תעמודנה על 150 ש"ח לילד).