Comodo SSL

סיכום תביעות ופיצוי נפגעי חיסונים בארה"ב

מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב מפרסמת דו"חות סטטיסטים אודות התביעות והפיצויים ששולמו לנפגעי חיסונים. הדו"חות הבאים נכונים ליום 5 בנובמבר, 2011. לדו"חות המעודכנים באתר מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב.

מדגם קטן של פסיקות פיצויים ע"י בית המשפט הפדרלי בארה"ב ניתן לראות באתר משרד עו"ד זה המפרסם את הפסיקות ללקוחות שלו.

 

תביעות שהוגשו לפי שנה

שנהאוטיזםשאינו אוטיזםסה"כ
1988 0 24 24
1989 0 148 148
1990 0 1,492 1,492
1991 0 2,718 2,718
1992 0 189 189
1993 0 140 140
1994 0 107 107
1995 0 180 180
1996 0 84 84
1997 0 104 104
1998 0 120 120
1999 1 410 411
2000 1 162 163
2001 22 194 216
2002 771 186 957
2003 2,437 155 2,592
2004 1,087 127 1,214
2005 588 147 735
2006 180 155 325
2007 172 238 410
2008 254 163 417
2009 109 288 397
2010 18 429 447
2011 4 382 386
סה"כ5,6388,33813,976

 פסיקות פיצויים לפי שנה

 תביעות בגין אוטיזםתביעות שאינן בגין אוטיזם 
שנהסה"כנדחונפסקו פיצוייםסה"כנדחונפסקו פיצוייםסה"כ תביעות
1989 0 0 0 21 12 9 21
1990 0 0 0 132 33 99 132
1991 0 0 0 589 447 142 589
1992 0 0 0 653 487 166 653
1993 0 0 0 713 588 125 713
1994 0 0 0 608 446 162 608
1995 0 0 0 735 575 160 735
1996 0 0 0 570 408 162 570
1997 0 0 0 387 198 189 387
1998 0 0 0 325 181 144 325
1999 0 0 0 237 139 98 237
2000 0 0 0 228 104 124 228
2001 0 0 0 171 87 84 171
2002 4 4 0 205 99 106 209
2003 21 21 0 133 78 55 154
2004 115 115 0 183 121 62 298
2005 51 51 0 131 71 60 182
2006 110 110 0 150 81 69 260
2007 32 32 0 171 88 83 203
2008 56 56 0 224 80 144 280
2009 187 187 0 179 45 134 366
2010 216 215 1 263 79 174 469
2011 1,241 1,241 0 341 107 234 1,582
סה"כ2,0342,03317,3384,5532,7859,372

סכומי פיצויים ששולמו לפי שנה

 תביעות שנדחותביעות שהתקבלו 
שנהשכ"ט ששולם לעו"דמספר התביעות בהם שולם שכ"טשכ"ט ששולם לעו"דמספר התביעות בהם שולם שכ"טסכום הפיצוי שנפסקסה"כ תשלומים מהקרן
 1989      $54,107.14  6  $1,317,654.78  $1,371,761.92
 1990  $57,699.48  4  $1,379,005.79  88  $53,252,510.46  $54,689,215.73
 1991  $496,809.21  30  $2,364,758.51  114  $95,980,493.16  $98,842,060.88
 1992  $1,268,714.71  120  $2,945,890.40  130  $94,538,071.30  $98,752,676.41
 1993  $2,447,272.41  272  $3,262,453.06  162  $119,693,267.87  $125,402,993.34
 1994  $3,166,527.33  335  $3,571,179.67  158  $98,151,900.08  $104,889,607.08
 1995  $2,304,405.35  223  $3,609,341.66  169  $103,539,265.72  $109,453,012.73
 1996  $2,364,122.71  216  $3,096,231.96  163  $100,425,325.22  $105,885,679.89
 1997  $1,893,560.99  144  $3,898,284.77  179  $113,620,171.68  $119,412,017.44
 1998  $1,936,065.50  121  $3,957,278.55  165  $127,546,009.19  $133,439,353.24
 1999  $2,336,957.40  118  $2,769,910.85  95  $95,807,680.51  $100,914,548.76
 2000  $1,763,750.30  82  $4,112,369.02  136  $125,945,195.64  $131,821,314.96
 2001  $2,066,224.67  57  $3,385,865.88  97  $105,878,632.57  $111,330,723.12
 2002  $592,523.00  38  $2,653,598.89  81  $59,849,604.39  $63,095,726.28
 2003  $1,545,654.87  69  $3,147,755.12  65  $82,816,240.07  $87,509,650.06
 2004  $1,198,615.96  69  $3,079,328.55  57  $61,933,764.20  $66,211,708.71
 2005  $1,790,587.29  71  $2,694,664.03  64  $55,055,797.01  $59,551,048.33
 2006  $1,353,632.61  54  $2,441,199.02  68  $48,746,162.74  $52,540,994.37
 2007  $2,432,847.05  72  $4,034,154.37  82  $91,449,433.89  $97,175,608.51
 2008  $2,562,858.92  75  $5,270,237.04  141  $75,716,552.06  $83,536,901.46
 2009  $1,557,139.53  36  $5,390,240.55  131  $74,142,490.58  $90,001,316.58
 2010  $1,886,239.95  56  $5,896,486.42  174  $186,012,701.41  $195,384,231.66
 2011  $5,414,385.44 401  $9,552,064.05  250  $211,336,296.63  $228,314,330.13
 סה"כ $41,397,164.34 2,640 $82,713,711.90 2,775 $2,182,825,211.16 $2,319,565,196.52

 תביעות שהוגשו לפי סוג החיסון

סוג החיסון

תביעות שהוגשו
תביעות שנדחו

תביעות שהסתיימו בפיצויים
מוותפגיעהסה"כ
DT - דיפתריה-טטנוס 9 64 73 50 22
DTP - דיפתריה-טטנוס-שעלת 696 3,282 3,978 2,692 1,266
DTP-HiB - דיפתריה-טטנוס-שעלת-דלקת קרום המוח 8 16 24 19 3
DTaP - דיפתריה-טטנוס-שעלת 76 319 394 158 136
DTaP-HPB-IPV - דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-הפטיטיס B 22 47 69 18 20
DTaP-HiB - דיפתריה-טטנוס-שעלת-דלקת קרום המוח 1 6 7 2 4
DTaP-HiB-IPV - דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-דלקת קרום המוח 4 5 9 2 0
Td - טטנוס-דיפתריה (מבוגרים) 3 163 166 61 82
Tdap - טטנוס-דיפתריה-שעלת (מבוגרים) 0 66 66 4 22
טטנוס 2 79 81 34 30
הפטיטיס A 2 42 44 11 9
הפטיטיס B 49 567 616 317 205
HPA-HPV - הפטיטיס A-הפטיטיס B 0 9 9 1 6
HPB-HiB - הפטיטיס B-דלקת קרום המוח 0 8 8 2 3
הפטיטיס B-דלקת קרום המוח HiB 3 22 25 8 8
HiB - דלקת קרום המוח 9 154 163 30 21
וירוס הפפילומה (סרטן צוואר הרחם) 41 689 730 81 309
שפעת עונתית 14 262 276 266 7
פוליו בזריקה (מומת) 28 280 308 149 158
פוליו אוראלי (חי) 19 143 162 107 55
חצבת 1 21 22 2 6
דלקת מנינגוקוקית של קרום המוח 56 835 891 409 319
MMR - חצבת-חזרת-אדמת 1 21 22 2 7
MMRV - חצבת-חזרת-אדמת-אבעבועות רוח 0 15 15 9 6
MR - חצבת-אדמת 0 10 10 9 1
חזרת 3 5 8 6 2
שעלת 4 27 31 18 7
דלקת ריאות פנוימוקוק 1 50 51 14 24
וירוס הרוטה 4 189 193 123 70
אדמת 5 66 71 18 34
אבעבועות רוח 9 71 80 78 0
לא זכאי לתביעה עפ"י תקנות הקרן 7 5,404 5,411 2,609 3
סה"כ1,07612,93714,0137,3092,845