Comodo SSL

העמותה למתן מידע על חיסונים הינה ארגון ללא מטרות רווח
ומקיימת את כל פעילותה מעבודתם של מתנדבים ותרומות.

 

בחירה לרכישה מהעמותה מחזקת באופן משמעותי את יכולתנו
להמשיך ולהביא לציבור הישראלי מידע עדכני מכל העולם
אודות החיסונים, לקיים הרצאות, כנסים, להוציא לאור פרסומים
וספרים וכן לסייע לציבור בהבנה מקיפה יותר של הנושא.